Specializace

Advokátní kancelář HJS poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, když vedle odvětví běžných, tedy práva občanského, trestního a správního se naše kancelář zaměřuje především na právo obchodní včetně práva obchodních korporací, komunální právo a právo spolkové, jakož i na oblast veřejných zakázek, dotací a ochrany hospodářské soutěže. Tým HJS je schopen zajistit komplexní právní servis jak pro soukromou, tak pro korporátní či komunální klientelu, když za tímto účelem nabízí flexibilní a operativní přístup a dlouhodobé zkušenosti.

 

Fyzické osoby

V rámci generální právní praxe poskytujeme právní poradenství v celém spektru právních oblastí.

Naše kancelář je schopna zajistit kompletní právní servis v rámci smluvní agendy, nejčastěji v oblasti převodů nemovitostí, včetně zajištění advokátní úschovy kupní ceny. Běžně však poskytujeme právní poradenství i v dalších oblastech, jako právo rodinné (rozvody manželství, manželské majetkové právo, úprava poměrů nezletilých dětí), ochrana spotřebitele, vymáhání pohledávek, uplatňování nároků z vad věci či z poskytnuté záruky za jakost a celé spektrum dalších záležitostí, které přináší různé životní situace.

Naše advokátní kancelář je rovněž činná i v oblasti trestního práva, kdy vedle zajišťování obhajoby v jednotlivých trestních věcech poskytujeme i právní poradenství při uplatňování nároků poškozených v rámci trestního řízení. Vedle trestních řízení hájíme práva našich klientů v řízeních přestupkových či správních.

S ohledem na potřeby našich klientů a dlouhodobé zkušenosti v oblasti správního práva naše kancelář poskytuje zázemí i v rámci správních řízení, zejména pak v oblasti stavebního práva, ale i v řízeních daňových.

 

Společnosti a podnikatelé

Pro korporátní a podnikatelskou klientelu jsme připraveni zajistit vedle běžného právního poradenství a sepisu listin, též kompletní přípravu a zpracování veškeré dokumentace, související se založením společností a jejich dalším fungováním, tj. veškerou korporátní agendu spojenou se změnami společenských smluv, dále svolávání a konání valných hromad, realizace rozhodnutí valných hromad či jiných orgánů společností, jakož i další činnosti vyplývající pro společnosti z právních předpisů.

Pro obchodní korporace i OSVČ jsme schopni zajistit kompletní firemní právní poradenství zahrnující řešení problémů ve všech oblastech práva s akcentem na právo obchodní a pracovní, včetně sepisu všech smluvních dokumentů nezbytných pro podnikatelskou činnost našich klientů se zaměřením na individuální potřeby každé společnosti či podnikající fyzické osoby. Tato činnost zahrnuje též správu a vymáhání pohledávek, zastupování klienta před soudy a ve správních a jiných řízeních řízeních (např. ve věcech obchodního rejstříku, živnostenských oprávnění, licencí, povolení) a pravidelné konzultace s klienty zaměřené na aktuální individuální problémy.

Zvláštní specializací advokátní kanceláře je realizace přeměn obchodních společností, jako jsou zejména změny právní formy, fúze, převzetí jmění hlavním společníkem či rozdělení společností včetně tzv. odštěpení, ale také zrušení a následná likvidace společností.
Dále se zaměřujeme na transakce, jejichž předmětem je zejména koupě a prodej závodů a podílů ve společnostech, včetně návrhu postupu takovýchto transakcí, přípravy a projednání souvisejících akvizičních smluv.

Pro potřeby fungování našich klientů též poskytujeme právní pomoc v oblasti soutěžního práva (nekalá soutěž, ochrana firemního jména), směnečného práva, insolvenčního práva a práva duševního vlastnictví.

 

Územní samosprávné celky

V rámci poskytování právních služeb pro komunální klientelu je naše advokátní kancelář schopna zajišťovat kompletní právní servis pro územní samosprávné celky a obdobné veřejnoprávní korporace, zahrnující jak poradenství v oblasti samostatné, tak přenesené působnosti, a poskytovat tak pro naše klienty v této oblasti potřebné odborné zázemí.

K běžným součástem právního poradenství v této oblasti patří pravidelný osobní kontakt s vedením našich klientů, jakož i s pracovníky jeho úřadu a konzultování jednotlivých postupů a výstupů v oblasti samosprávy i výkonu přenesené působnosti, ale také v oblast pracovněprávní a při aplikaci zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Jsme schopni zajistit kompletní metodické vedení při řízení činnosti jednotlivých orgánů obcí, formulováním jejich rozhodnutí i sepisu zápisů z jejich jednání, včetně účasti na nich v případě, že je to zapotřebí (zejména zápisy z jednání zastupitelstev obcí). Naše služby se snažíme poskytovat v potřebném rozsahu i v sídle klienta tak, aby byly snadno a bezprostředně dostupné.

Naše advokátní kancelář je rovněž schopna zajišťovat kompletní poradenství v oblasti dotací a s nimi souvisejících práv a povinností, včetně zadávání veřejných zakázek a přípravy jednotlivých dokumentů potřebných pro realizaci zadávacích řízení, přípravy odpovídající smluvní agendy jakož i následného řešení právních vztahů při realizaci konkrétních veřejných zakázek (zejména uplatňování nároků klienta ze smluv s jednotlivými dodavateli). Máme dlouhodobé zkušenosti i v oblasti řešení vztahů s řídícími či dozorovými orgány v oblasti dotací a finančních podpor, včetně řešení nároků při neoprávněných finančních korekcích či uložených vratkách již poskytnutých dotací.

Samozřejmostí je poskytování poradenství v oblasti správní agendy, nejčastěji ohledně vedení správních či daňových řízení, ale i v oblasti speciálních veřejnoprávních úprav, jako je správa pozemních komunikací, odpadové hospodářství a podobně.

Naše advokátní kancelář běžně poskytuje právní poradenství i v oblasti obcemi zakládaných či zřizovaných právnických osob, a to jak ve věcech přípravy zakladatelských dokumentů takových právnických osob, tak v oblasti koncipování a řízení právních vztahů mezi takovými osobami a danou obcí či městem, případně takovými osobami navzájem. Jde zejména o agendu příspěvkových organizací, formulace jejich zřizovacích listin jakož i koncepce hospodaření s majetkem zřizovatele, dále o agendu obchodních korporací zakládaných či ovládaných obcemi či městy, ale i o záležitosti týkající se členství obcí či měst ve svazcích obcí či v jiných organizacích sloužících ke koordinaci společných aktivit na území (mikroregiony a podobně).

V neposlední řadě se naše kancelář dlouhodobě zabývá koordinací činnosti obcí a měst ve vztahu k jimi zřizovaným subjektům nebo dalším osobám v návaznosti na zákaz některých druhů veřejné podpory a další komunitární předpisy.

 

Dotace a veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář poskytuj právní poradenství v oblasti dotací a jiných forem finanční podpory, a to jak co do poradenství ohledně zpracování potřebné dokumentace při podání žádosti, tak zejména v oblasti aplikace metodických pravidel pro zadávání veřejných zakázek při realizaci samotného podpořeného projektu a během případných sporů s poskytovatelem dotace nebo jiným dozorovým orgánem ohledně dodržení podmínek poskytnuté dotace.

Naše advokátní kancelář se rovněž dlouhodobě soustředí na právní poradenství a metodické vedení při zadávání veřejných zakázek, a to jak co do přípravy potřebných dokumentů a smluvní agendy při zadávání veřejných zakázek, tak co do vedení samotného zadávacího řízení, včetně poskytování poradenství pro hodnotící komise a podobně. Máme dlouhodobé zkušenosti při řešení správních řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i jinými orgány dohledu, týkajících se dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu uchazeče o veřejnou zakázku.

 

Spolky, společenství vlastníků jednotek

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje i právnímu poradenství v oblasti zakládání a fungování spolků, ústavů či obdobných právnických osob a řešení právních vztahů souvisejících s členstvím v takových osobách. Jsme připraveni poskytnout našim klientům jak pomoc při zakládání uvedených právnických osob formou přípravy zakladatelských dokumentů i během řízení o zápisu do veřejného rejstříku, tak s organizací a administrací jejich běžného fungování (zápisy z valných hromad, řešení právních vztahů ohledně členství v takových organizacích a podobně).

Naše advokátní kancelář je schopna poskytnout právní servis v široké oblasti problematiky společenství vlastníků počínaje založením společenství vlastníků, přes přípravu smluvní dokumentace (prohlášení vlastníka, stanovy, smlouvy o výstavbě, převody jednotek, výběrová řízení na dodavatele pro společenství), vymáhání pohledávek společenství za jejich dlužníky včetně jejich zajištění, jakož i veškerou administraci jednání všech orgánů společenství po realizaci změn ve společenství vlastníků v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

 

 

Rychlý kontakt

tel.: +420 318 635 220
fax: +420 318 635 222
e-mail: kancelar@hjsadvokati.cz

ID datové schránky: btymr3q
č. účtu: 265 911 256/0300